Chúng tôi tư vấn về các khía cạnh pháp pháp lý và hỗ trợ các nhà đầu tư để hoàn tất thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh và các giấy phép liên quan cho công ty, chi nhánh công ty, văn phòng đại diện của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới. Ngoài ra, chúng tôi tập trung tư vấn cho khách hàng các vấn đề về việc đàm phán, chuẩn bị, soạn thảo, rà soát các tài liệu giao dịch, thực hiện thẩm định pháp lý và tư vấn toàn diện các khía cạnh pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh hiện tại của khách hàng.

Ngoài ra, chúng tôi tư vấn tất cả các khía cạnh trong hoạt động kinh doanh của bạn, từ các hoạt động giao dịch hằng ngày đến các giao dịch thương mại. Chúng tôi soạn thảo hợp đồng cho một chuỗi các doanh nghiệp, bao gồm cả các hợp đồng phân phối, thỏa thuận về bản quyền, các thỏa thuận về cung cấp và sản xuất, hợp đồng nhượng quyền thương mại và các giao dịch thương mại điện tử.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Quản trị doanh nghiệp và trách nhiệm của Giám đốc;
  • Quy định pháp luật về doanh nghiệp và tái cơ cấu;
  • Liên doanh;
  • Hợp đồng thương mại; và
  • Mua bán và sáp nhập (M&A).