Có nhiều hình thức làm phát sinh tranh cấp, các tranh chấp này có thể bắt nguồn từ quyền sở hữu cá nhân đến các tranh chấp thương mại và mối quan hệ giữa các thành viên trong công ty.

Đội ngũ luật sư của chúng tôi hướng đến việc ngăn ngừa và giải quyết các tranh chấp này bằng cách đưa ra những lời khuyên thiết thực và hiệu quả cho các mục tiêu chiến lược và thương mại của khách hàng.

Hiện nay, việc giải quyết tranh chấp trở rẻ hơn và hiệu quả hơn bằng việc sử dụng phương thức giải quyết tranh chấp thay thế hơn là sử dụng thủ tục thông thường của Tòa án.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Kỹ thuật và xây dựng;
  • Tranh tụng thương mại và dân sự;
  • Tranh chấp doanh nghiệp;
  • Các hành vi xúc phạm, phỉ bán hoặc bôi nhọ;
  • Tranh chấp thuế;
  • Việc làm và lao động;
  • Trách nhiệm đối với sản phẩm;
  • Bất động sản;
  • Điều tra về việc tuân thủ pháp luật; và
  • Những tranh chấp xuyên quốc gia.