Chương 6: Các vấn đề về thuế

Bên cạnh việc lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp, thuế cũng là một vấn đề mà các bên cần quan tâm sau khi tranh chấp được xử lý.

Chương 6 có 03 nội dung, nhằm khái quát nguyên tắc chung và phân biệt rõ các khoản thu được từ việc giải quyết tranh chấp để tính thuế:

  1. Nguyên tắc chung
  2. Tổn thất cho doanh nghiệp
  3. Tiền bồi thường thiệt hại, tiền phạt vi phạm hợp đồng, tiền lãi do chậm thanh toán

Chúng tôi hy vọng chương này đem lại nhiều hữu ích cho bạn trong việc tìm hiểu các khoản thu nào trong quá trình giải quyết tranh chấp sẽ chịu thuế. Vui lòng nhấn vào link bên dưới để đọc toàn bộ nội dung Chương 6: DOWNLOAD